<< powrót do strony głównej

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupia 24 regionalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych, reprezentujące w sumie ponad 3,5 tysiąca członków.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną, działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie swoich członków. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich.

Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. Federacja reprezentuje interesy środowiska
w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych
i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami. Federacja jest wydawcą kwartalnika "Rzeczoznawca Majątkowy"
i serii "Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego".


Cele i sposoby ich realizacji
Do szczegółowych celów Federacji należą:

 • działanie na rzecz rozwoju i promocji zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • wypracowywanie zasad współdziałania i form integracji środowiska rzeczoznawców majątkowych
 • tworzenie warunków do uzyskiwania przez rzeczoznawców majątkowych certyfikatów, zgodnie z kryteriami międzynarodowymi i krajowymi
 • ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych
 • podejmowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych oraz kontroli ich przestrzegania
 • reprezentowanie stowarzyszeń wobec organów oraz instytucji centralnych i na forum międzynarodowym organizowanie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, jeżeli wynika to z odpowiednich porozumień
 • reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.

 

Działalność
Federacja realizuje wyżej wymienione cele w szczególności przez:

 • organizowanie międzystowarzyszeniowych form współpracy o zasięgu krajowym, w tym konferencji, zjazdów, kursów, seminariów, wystaw, szkoleń itp.
 • współdziałanie z organami państwa oraz innymi organizacjami i instytucjami,
  w tym jednostkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi działającymi na rzecz rynku obrotu nieruchomościami
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń organizacji zawodowych innych krajów, opracowań własnych i innych
 • propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie doskonalenia zawodowego
 • prezentowanie społeczeństwu, organom Państwa i innym organizacjom oraz instytucjom wspólnych poglądów i opinii stowarzyszeń-członków Federacji dotyczących rynku nieruchomości, regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz roli i zadań rzeczoznawców majątkowych
 • promowanie specjalistycznych wydawnictw krajowych i zagranicznych z dziedziny wyceny nieruchomości
 • współpracę z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi rzeczoznawców majątkowych
 • opracowywanie i rozpowszechnianie norm zawodowych postępowania rzeczoznawców majątkowych jako zasad dobrej praktyki i reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach spornych związanych
  z działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych
 • organizowanie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
 • organizowanie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów
  na rzeczoznawców majątkowych na mocy odpowiednich porozumień
 • podejmowanie innych działań w interesie sfederowanych stowarzyszeń.

 

Raz w roku odbywają się krajowe konferencje rzeczoznawców majątkowych, których organizatorami są sfederowane stowarzyszenia.


Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Federacja jest członkiem następujących organizacji krajowych i zagranicznych:

 • Europejska Grupa Rzeczoznawców Majątkowych TEGoVA
 • Międzynarodowy Komitet Standardów Wyceny IVSC
 • Sieć Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości CEREAN
 • Światowe Stowarzyszenie Organizacji Rzeczoznawców Majątkowych WAVO
 • Stowarzyszenie Realtorów Północnej Wirginii NVAR (Northern Virginia Association of Realtors - członkostwo honorowe

 

 

 

 

07 maja 2019

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych