Wszelkie opinie, wnioski, postulaty, pytania, które mają być zamieszczone na FORUM, prosimy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@4kongres.pl. 

 

Uwagi, propozycje, postulaty, które mają być zamieszczone na forum prosimy przesyłać na adres: biuro@4kongres.pl

<< powrót do strony głównej

Inicjatorzy IV Kongresu Nauk Sądowych ponownie informują, iż ze względu na trwające prace nad projektem ustawy o biegłych uznano za celowe przesunąć na późniejszy termin planowany pierwotnie na 29 czerwca br. IV Kongres; nowy termin został ustalony na dzień 23 listopada 2019 r. (sobota).

 

Celem Kongresu będzie:

  1. Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie.
  2. Zebranie i przedstawienie informacji oraz dorobku naukowego i opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców.
  3. Kierunki i sposoby poprawy jakości opiniowania oraz podniesienia efektywności wykonywania ekspertyz w Polsce.
  4. Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz biegłych i rzeczoznawców.
  5. Błąd a fałsz w ekspertyzie; problemy odpowiedzialności biegłych.
  6. Ubezpieczenie biegłych: obowiązkowe czy nieobowiązkowe.

 

Ad. 1. Głównym powodem zwołania Kongresu była informacja, iż Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy o biegłych, który miał być szybko przyjęty przez Sejm. Dlatego zamieściliśmy ten projekt na stronie internetowej Kongresu, aby organizacje zrzeszające biegłych sądowych i rzeczoznawców miały możliwość zgłoszenia uwag, propozycji, poprawek, wniosków itd. Owocem obrad I Kongresu było włączenie zespołu powołanego w trakcie Kongresu do prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad tworzeniem tego aktu prawnego (dane na ten temat umieszczone są na stronie www.1KNS.pl). Niestety ustawa, która wówczas przeszła cały proces wstępnej legislacji, została tak zmieniona, iż uznano że nie nadaje się do uchwalenia. W związku z tym nadal aktualna jest potrzeba przygotowania projektu takiej ustawy, w której zawarte byłyby wszystkie kwestie, które utrudniają działalność biegłych sądowych i które sprzyjałyby zwiększeniu efektywności opiniowania. Jest przy tym istotne, aby taki projekt powstał przy czynnym udziale środowiska biegłych. Jednym z takich ciągle niezałatwionych problemów jest konieczność docenienia pracy biegłych i wprowadzenia zasad  godziwego ich wynagradzania stosownie do kompetencji. Dlatego prosimy, aby  uwagi i wnioski dotyczące przyszłych regulacji statusu biegłych były nadsyłane na adres mailowy Komitetu Organizacyjnego IVKNS: biuro@4kongres.pl

 

Ad. 2. Drugim celem IV Kongresu jest zachęcenie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych do przedstawienia na swoich stronach internetowych oraz stronie Kongresu swojego dorobku opiniodawczego, organizacyjnego, szkoleniowego 
i naukowego. Działania takie pozwolą lepiej przeciwstawić się informacjom, jakie pojawiają się w mediach, które z reguły przedstawiają tylko w sposób krytyczny, a często nieprawdziwy i tendencyjny, działalność biegłych i rzeczoznawców oraz deprecjonują ich opinie. Przedstawienie takich informacji w Internecie ułatwi także  prokuratorom i sądom oraz osobom prywatnym znalezienie odpowiednich i kompetentnych ekspertów, którzy będą gwarantowali odpowiedni poziom opinii.

 

Ad. 3. Metody i kierunki poprawy jakości i efektywności opiniowania były omawiane już poprzednio na kolejnych Kongresach. Wskazywano na rozwiązania europejskie: e-biegły, digitalizacja akt, przesłuchiwanie biegłych drogą telekonferencji (Skype), standaryzacja treści i jakości ekspertyz z różnych dziedzin wiedzy. Dla przykładu, w Polsce nie ma standardu opinii psychologicznej, zmienne standardy stosowane są przy wydawaniu opinii sądowo-psychiatrycznych bądź niektórych kryminalistycznych.

 

Ad. 4. Zmiana zasad działania wymiaru sprawiedliwości i sposobu  funkcjonowania w nim biegłych i rzeczoznawców wymaga nie tylko zmian legislacyjnych, ale i drobnych usprawnień, mających znaczenie pragmatyczne, praktyczne. Jednym z kierunków takich działań jest zredukowanie rozbudowanych nadmiernie biurokratycznych procedur; na przykład opłacenie przesyłki pocztowej akt wymaga zatwierdzenia przez sąd i wydania stosownego postanowienia, mimo że nie ma to żadnego wpływu na cenę tego przedsięwzięcia, natomiast angażuje kilka osób. Należy także usprawnić komunikację z biegłymi, poprzez korzystanie z poczty elektronicznej itp.

 

Ad. 5. Potrzeba dyskusji nad problemem odpowiedzialności biegłych wynika ze zmiany przepisów Kodeksu karnego, który w art. 233 wprowadził absurdalne pojęcie  opinii nieumyślnie fałszywej. Problem ten był przedmiotem dyskusji w czasie II Kongresu Praw Obywatelskich (por. materiały z sesji 18 z dn. 14 grudnia 2018 r. www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-18-konieczne-zmiany-w-systemie-bieg%C5%82ych-s%C4%85dowych-blok-d). Prosimy o przyłączenie się do tej dyskusji i przesłanie uwag i propozycji na adres biuro@4kongres.pl, gdyż problem ten ma niebagatelne znaczenie dla niezależności i jakości opiniowania.

 

Ad. 6. W Polsce procesy biegłych pociąganych do odpowiedzialności karnej lub cywilnej należą (jeszcze) do rzadkości. Jednak można zasadnie zakładać, że zwiększająca się świadomość prawna społeczeństwa oraz medialne pokazywanie błędnych opinii będzie powodować zwiększenie się liczby takich spraw. Dlatego celowe jest rozwijanie systemu powszechnego ubezpieczania się biegłych. Prosimy zatem o wypowiedzi również w tej sprawie.

Jeszcze raz przypominamy, że podobnie jak w czasie przygotowań do poprzednich Kongresów, chcielibyśmy, aby strona internetowa www.4kongres.pl  stała się żywym, aktywnym forum, zawierającym wypowiedzi biegłych i rzeczoznawców. 


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego   
dr med. Jerzy Pobocha

 

Przewodniczący Rady Naukowej Kongresu
prof. dr Tadeusz Tomaszewski


 

Głos jednego z biegłych sądowych

 

Jestem biegłym sądowym w dziedzinie psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Legnicy. Dnia 28 czerwca 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w którym min. uznał za niekonstytucyjny paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku określającego stawkę wynagrodzenia biegłych. Od dawna oczywistym faktem jest stan niedoboru biegłych sądowych, w szczególności w deficytowych dziedzinach medycyny min. w psychiatrii. Paragraf 2 dawał możliwość uzyskania wynagrodzenia za godzinę pracy biegłego bez tytułu naukowego w przedziale 1,28 % do 1,81 % "kwoty bazowej" co w ostatnim roku dawało kwotę w przedziale 22,90 zł-32,39 zł. Umożliwiało to w przypadku skomplikowanych opinii, w których niezbędna była analiza wielu tomów akt uzyskanie a miarę adekwatnego wynagrodzenia po rozpisaniu godzinowym karty pracy biegłego. Liczba godzin przeznaczonych do sporządzenia opinii podlegała ocenie Sądu. Stawka godzinowa umożliwiała uzyskanie również jakiegokolwiek wynagrodzenia za stawiennictwo w Sądzie celem uczestniczenia w rozprawie. Od dnia 9 stycznia 2019 roku od kiedy przepis wszedł w życie maksymalna kwota jaką może uzyskać biegły sadowy psychiatra za opinią sądowo psychiatryczną sporządzoną w warunkach ambulatoryjnych wynosi wg tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia 10,72 % kwoty bazowej co daje 191,83 zł. Jest to kwota która w przypadku wielu opinii jest kwotą nie do zaakceptowania. Poświęcenie wielu godzin pracy za takie wynagrodzenie będzie dla większości z nas niemożliwe do zaakceptowania i spowoduje odstąpienie od roli biegłego. W wielu wydanych opiniach do niedawna akceptowane były kwoty wielokrotnie wyższe- adekwatne do poziomu złożoności opinii i ilości załączonego materiału w aktach. Powodowało to dodatkową motywację oprócz poczucia pełnienia obowiązku w służbie publicznej. Proszę o pilną interwencję w tej sprawie.

 

Łącze wyrazy szacunku (biegły z zakresu psychiatrii)

 

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych