<< powrót do strony głównej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) jest dużą organizacją pozarządową, o długiej i bogatej historii oraz dużym dorobku praktycznym, naukowym i kuźnią profesjonalnej kadry zawodowej.

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) jest dużą organizacją pozarządową, o długiej i bogatej historii, sięgającej okresu zaborów. Skupia 40 krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (SNT) zrzeszających łącznie około 100 tys. Inżynierów i techników. Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych w większości pracują w polskiej gospodarce, w przedsiębiorstwach różnych sektorów i rejestrowanej działalności gospodarczej prowadząc samodzielne firmy doradcze, rzeczoznawcze, eksperckie lub na kontraktach menedżerskich jako kierownicy budów firm ich oddziałów, a także w sferze nauki (uczelnie techniczne, instytuty badawcze, PAN, centra badawczo-rozwojowe).

FSNT-NOT w roku 2018 (podobnie jak w latach poprzednich) zaangażowana była w realizację „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i w pracach związanych z Semestrem Europejskim. Podejmowane przedsięwzięcia koncentrowały się głównie na integracji środowiska inżynierskiego i jego godnego reprezentowania oraz podejmowania działań wspierających innowacyjność polskiej gospodarki i podnoszenie kwalifikacji kadr technicznych. Do najważniejszych zaliczyć należy:

 

Forum Inżynierskie,

XV Forum Inżynierskie odbyło się 5 czerwca 2018 r. w Poznaniu podczas pierwszego dnia Targów Innowacje-Technologie-Maszyny, w Centrum Konferencyjnym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i podjęło bardzo ważny i aktualny temat „Technika w Recyklingu”.

 

Głównym, merytorycznym celem XV Forum Inżynierskiego było zaakcentowanie, że odpady (poza odpadami komunalnymi) stanowią w Polsce wielki zasób materiałowy (szacowany w 2016 r. na około 130 mln ton), z którego można odzyskać pełnowartościowe materiały
i surowce
. Aby to osiągnąć niezbędne są odpowiednie sposoby ich selekcji i przetwarzania,
a więc techniki w recyklingu. Na XV Forum Inżynierskim pokazano te techniki na przykładzie konkretnych firm recyklingowych.

Podstawową grupę uczestników stanowili przedstawiciele przedsiębiorstw. Dużą grupą uczestników byli reprezentanci instytutów badawczych, uczelni technicznych i firm innowacyjno-wdrożeniowych. Wśród uczestników Forum byli też eksperci i działacze
FSNT-NOT. Na Forum przybyli także studenci i doktoranci uczelni technicznych.

  1. i przebieg XV Forum był ciekawy i wzbudził duże zainteresowanie uczestników,
    a także środowiska technicznego dzięki promocyjnemu numerowi Przeglądu Technicznego.

W czasie trwania XV Forum Inżynierskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Sali konferencyjnej gdzie odbywały się obrady, funkcjonowało stoisko informacyjne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na którym konsultacji udzielał przedstawiciel NCBiR.

 

Nadawanie tytułu Euro Inżyniera (EUR ING)

Tytuł zawodowy Inżynier Europejski - EUR ING w 1987 roku wprowadziła Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów - FEANI, zrzeszająca stowarzyszenia inżynierskie z 35 krajów. Polskim Członkiem Narodowym od września 1992r. jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT –NOT – jako jedyna organizacja inżynierska
w kraju. FEANI posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy
i współpracuje z Komisją Europejską w sprawach dotyczących zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów inżynierskich dla celów akademickich i zawodowych.

Uzyskanie tytułu EUR ING daje inżynierom:

  • „paszport” oraz lepszy start do wykonywania zawodu inżynierskiego w kraju i za granicą, stanowiąc również kartę przetargową w negocjacjach płacowych.

Szereg firm, w tym również polskich, preferuje inżynierów z tytułem EUR ING. Tytuł ten uznawany jest również m. in. w USA, Kanadzie i Australii;

  • możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżynierskim bez konieczności nostryfikacji dyplomu;
  • znalezienie się w bazie danych Inżynierów Europejskich, prowadzonej przez FEANI,
    z której mogą korzystać, między innymi, potencjalni pracodawcy ze wszystkich krajów FEANI.
  1. formalnym koniecznym do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego jest: posiadanie tytułu magistra inżyniera uzyskanego na polskiej uczelni technicznej, na kierunku wpisanym do Indeksu FEANI oraz przynajmniej 3 lat kierunkowego doświadczenia zawodowego, dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (z wybranej grupy języków), wniosek z FSNT-NOT oraz rekomendacja branżowego Stowarzyszenia.

W 2018 roku tytuł Inżyniera Europejskiego uzyskało 10 polskich inżynierów. Od początku przyznawania tego tytułu FEANI przyznało tytuł Inżyniera Europejskiego 391 polskim inżynierom.

 

 

Konkurs MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT

W 2018 r. odbył się finał czwartej (po reaktywacji w 2010 r.) edycji Ogólnopolskiego Konkursu MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT. Konkurs jest organizowany co 2 lata.

Konkurs ma na celu inspirowanie do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych, promocję i utrwalanie dorobku twórców techniki. Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności
w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

 

Tytuł MISTRZA TECHNIKI 2018 zdobyła praca zgłoszona przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy pt. „Samojezdny wóz kotwiący Roof Master 2.3 AWKR”, opracowana przez zespół autorski firmy MINE MASTER Sp. z o.o. w Złotoryji. Jest to najnowocześniejsza, innowacyjna maszyna do bezpiecznej obudowy kotwowej chodników
w kopalniach miedzi lub soli w pełni zautomatyzowana. Pierwsze egzemplarze sprzedano
w kraju i zagranicznym odbiorcom w Niemczech i Rosji.

- praca pt.: „Funkcjonalizowany stent wewnątrznaczyniowy do zastosowania w kardiologii interwencyjnej” opracowana przez zespół autorski: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz firmy Balton
Sp. z o.o., zgłoszona przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

- praca pt. „Innowacyjna metoda identyfikacji bakterii oparta na zjawisku dyfrakcji światła na koloniach bakteryjnych” opracowana przez zespół autorski Politechniki Wrocławskiej
i Firmy BIOAVLEE Sp. z o.o., zgłoszona przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się 28 stycznia 2018 r.
w Warszawskim Domu Technika NOT podczas Spotkania Świąteczno-Noworocznego.

 

Laur Innowacyjności 2018

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców w 2018 r. cieszył się zainicjowany i organizowany przez FSNT-NOT Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
pt. „Laur Innowacyjności 2018” – VIII edycja.

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
„Laur Innowacyjności” jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług.

Ideą zorganizowania tego Konkursu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań.

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zarejestrowane w Polsce podmioty oraz osoby fizyczne z Polski, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Generalnym Sponsorem VIII edycji Konkursu była KGHM Polska Miedź S.A., a głównym Sponsorem Konkursu System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

W ósmej edycji konkursu w 2018 r. uznanie Kapituły Konkursowej, znalazły 23 projekty
w 9 kategoriach, a Złoty Laur otrzymały:

 

Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko

Głównym celem programu prowadzonego przez FSNT-NOT jest przygotowanie młodzieży oraz studentów przede wszystkim kierunków technicznych, do odbycia bezpiecznych praktyk i staży zawodowych, a tym samym właściwe przygotowanie młodych kadr technicznych do wykonywania zawodu technika lub inżyniera.

Środowisko inżynierskie, mając na względzie zagrożenia oraz świadomość swojej misji dla rozwoju gospodarki, podejmuje szereg działań. Jednym z nich jest właściwe przygotowanie młodych kadr technicznych do wykonywania zawodu technika i inżyniera. Członkowie Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, skupionych w FSNT NOT uczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych
i społecznych poprzez przekazywanie swojej wiedzy i swoich doświadczeń młodszym pokoleniom, pomoc w organizowaniu praktyk studenckich w zakładach produkcyjnych, pozyskiwania fundatorów stypendiów oraz pomoc w doborze tematów prac przejściowych i dyplomowych mających predyspozycje do ich praktycznego zastosowania.

W październiku 2006 r. został podpisany List Intencyjny w sprawie „Współdziałania na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów szkół technicznych”. Sygnatariuszami listu zostali: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Komisja ds. Uczelni Technicznych Parlamentu Studentów RP, Urząd Dozoru Technicznego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Plebiscyt Złotego Inżyniera 2018

Szczególną formą wyróżnienia i promocji inżynierów zasłużonych dla polskiej gospodarki
i nauki jest organizowany corocznie Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera w kilku kategoriach.
W 2018 r. odbyła się XXV edycja tego Plebiscytu, organizowanego przez Redakcję Przeglądu Technicznego – gazetę inżynierską, która powstała w 1866 r. Przegląd Techniczny związany jest ze środowiskiem technicznym, łączy to środowisko i pokazuje, jak ważną rolę odgrywali i odgrywają inżynierowie. Gala Plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera i wręczenie statuetek honorowych dyplomów od wielu lat stanowi święto środowiska technicznego. Udział w uroczystej Gali oraz poznanie wybitnych, współczesnych techników to forma uczczenia pracy i wkładu inżynierów w rozwój Polski oraz podziękowania im za ten wysiłek. Uroczysta gala z okazji 25-lecia Plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznegoodbyła się w Pałacu Prezydenckim 27 lutego 2019 r..

Przedstawionym ważniejszym wydarzeniom, wieńczącym wielopłaszczyznowe działania FSNT-NOT w 2018 roku, towarzyszyła codzienna praca skupionych w Federacji
40. Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz 45 Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT. Niektóre stowarzyszenia oraz TJO uzyskały upoważnienia Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do potwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci i wydawania świadectwa kwalifikacyjnego. Uprawnienie to określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wydanego na podstawie Art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z późn. zm.). Szczególne osiągnięcia w tym zakresie uzyskuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oraz Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP). Samo tylko Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzi
99 komisji kwalifikacyjnych głównie w grupie I urządzenia, instancje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające i przesyłające i zużywające energię elektryczną. W roku 2018 Komisje SEP wydały 85.418 świadectw kwalifikacyjnych.

Ważną formą wspierania innowacyjności przedsiębiorstw MŚP jest opracowywanie
i wydawanie opinii o wdrożeniu nowej technologii, która jest warunkiem umorzenia części „kredytu technologicznego” w projektach prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój 2014-2020 (działanie 3.2.2) Uprawnienie takie nadane zostało stowarzyszeniom naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim w art. 34.pkt. 3 ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 141). Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT i działające przy nich Ośrodki Innowacji opracowują i wydają przedsiębiorcom MŚP ubiegającym się o wsparcie z Regionalnych Programów Operacyjnych, do zgłaszanych innowacyjnych projektów niezbędne opinie o innowacyjności.

 

Wyboru i redakcji materiałów dokonał: dr inż. Zygmunt Bieńko - Biegły sądowy ds informatyki – wyboru dokonano z wybranych publikacji FSNT-NOT

we współpracy z mgr Włodzimierzem Hausnerem - Doradcą Prezesa FSNT-NOT

 

  1. dnia 10.04.2019r.

 

 

 

 

23 kwietnia 2019

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych